Privacy Verklaring


Hoe gaan wij op deze website met uw gegevens om

Orthodontist Finnema, gevestigd aan Nieuweweg 5, 8911 LK Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuweweg 5
8911 LK
Leeuwarden
tel. 058 30 31 400

K.J. Finnema is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Orthodontist Finnema betreffende gegevens die worden verzameld via deze website.
Zij is te bereiken via: receptie@orthofinnema.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Orthodontist Finnema verwerkt via de website enkele persoonsgegevens via ons contactformulier. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met MedITall, Medical IT Solutions.

Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummers, geboortedata of bankgegevens).

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders wel altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@orthofinnema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Orthodontist Finnema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (een afspraak met u te maken)

Geautomatiseerde besluitvorming
Orthodontist Finnema neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Orthodontist Finnema) tussen zit.

Orthodontist Finnema gebruikt geen van dergelijke computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Orthodontist Finnema bewaart uw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) bewaren wij twee jaar of langer wanneer dit voor onze dienstverlening aan u noodzakelijk is.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Orthodontist Finnema verstrekt nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Orthodontist Finnema gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn.
Dit zijn deels aangeschafte stockfoto’s en deels foto’s gemaakt bij ons in de praktijk.
Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met  info@tekiek.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthodontist Finnema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@orthofinnema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Orthodontist Finnema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Orthodontist Finnema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via receptie@orthofinnema.nl

Geheimhouding


Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Wij houden hiermee aan de beroepsethiek.
Wel bespreken wij binnen de praktijk onze cliënten met elkaar. Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zullen wij echter nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.

Disclaimer


Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Orthodontist Finnema spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Orthodontist Finnema , noch de ontwikkelaar van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Orthodontist Finnema